5 INREGISTRARE MEMBRII

ASOCIATIA PROFESIONALA

“UNIUNEA NATIONALA A CONDUCATORILOR

AUTO LIBER-PROFESIONISTI”

Nr____/_______

CONTRACT de ADEZIUNE

Subsemnatul(a)numele………………….prenumele………………………,

nascut(a)la.data.de……………………,jud/sec………………………,domiciliat(a) in orasul………………………….,jud/sector…………………str………………………. nr…..,bl……,sc……et…ap……telefon/ac………………telefon/mob………………… legitimat(a) cu B.I./C.I.seria…nr………….eliberat,de…………..la data……………..,CNP_________________Permis Auto nr____________________ categoria_________Atestat Profesional nr___________declar, prin prezenta, ca am luat cunostinta de prevederile Statutului Asociatiei “Uniunea Nationala a Conducatorilor Auto Liber-Profesionisti” si ader la obiectivele si scopurile Asociatiei, asa cum sunt stabilite prin Statut, si regulamentul de ordine interioara sunt de acord sa fiu membru U.N.CA.L in cadrul Departamentului UN TAXI?:

Data…………………. Semnatura stampila____________

RECOMANDARE

Subsemnatul(a)numele………………………prenumele…………………… indicativ…………telefon…………………….membru.al Asociatiei “U.N.C.A.L.”, legitimatie nr………… recomand pe dl.( d-na)…………………………… sa fie primit(a) in Asociatia U.N.C.A.L., asumandu-mi intreaga responsabilitate morala pentru competenta si conduita profesionala.

Data…………….. Semnatura/stampila

DECIZIE/DISPOZITIE

Consiliul Director/presedinte executiv al Asociatiei U.N.C.A.L.in temeiul OG nr.26/2003 privind Asociatiile si Fundatiile emite prezenta decizie/dispozitie in data de…………… primirea in randul membrilor Asociatiei U.N.C.A.L.a dl./d-nei……………………………….… avand in vedere adeziunea acestuia/acesteia la scopurile si obiectivele Asociatiei si prevederile art 13 din statutul Asociatiei referitoare la modul de dobandire a calitatii de membru .Indicativul de apel atribuit este…………… .

Data

Presedinte Executiv Consiliul director

Completati semnati si transmite-ti pe e-mail:asociatiauncal@yahoo.com

© 2002 ''U.N.C.A.L.'' All Rights Reserved.